End of August in Apuseni Mountains Dumesti, Trascau Mountains, Romania, Europe